برنامه های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی دماوند

چ, 10/03/1399 - 22:56

برنامه های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی دماوند

برنامه های علمی کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی دماوند در تقارن ایام 9 و 13 دی با هفتۀ پژوهش و فناوری